تبلیغات
خاتم الانبیاء - دانش پزشکی امام صادق علیه السلام و طبیب هندی
خاتم الانبیاء

بدون تردید، علوم حضرات معصومین علیهم السلام اكتسابى نیست و آنچه از ذهن شفاف و نورانى آن بزرگواران انعكاس مى یابد، اشعه هایى از انوار الهى است كه از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله تا معصوم چهاردهم امام زمان(عج) نسلى بعد از نسل، به یادگار مانده و زمینیان را بهره مند ساخته است. اگر غیر از این بود، مى بایست علوم آنها مقطعى و زودگذر باشد و جز در عصر خویش، كاربردى آن هم در همه زمینه ها، بدون كمترین تخلف نداشته باشد و در برخورد با شخصیت هاى علمى هم عصر خود و عالمان قرون بعد، منفعل گردد.

جستجوى مفصل این نكته را به عهده خوانندگان محترم گذاشته و تنها مناظره زیر را كه به علم پزشكى امام صادق علیه السلام اشاره دارد. نقل به مضمون مى كنیم.

روزى امام صادق علیه السلام به مجلس منصور دوانیقى وارد شد. طبیب هندى كنار خلیفه نشسته بود. او كتاب‎هایى كه در موضوع «علم طب » نگاشته شده بود را براى خلیفه مى خواند تا ضمن سرگرم ساختن او بر معلومات خلیفه بیفزاید.

امام صادق علیه السلام در گوشه ى مجلس نشست. بارانى از هیبت و ابهت از چهره حضرت مى بارید. مدتى گذشت. هنگامى كه طبیب از خواندن كتاب‎ها فارغ شد، نگاه اش به امام صادق علیه السلام دوخته شد. لحظاتى مشغول تماشاى سیماى حضرت شد. ابهت و صلابت امام تنش را لرزاند...

ادامه در ادامه مطلب ............>
نگاه اش را به سوى خلیفه برگرداند و با این سؤال سكوت را شكست:

- این مرد كیست؟

- او عالم آل محمد(صلی الله علیه و آله) است.

- آیا میل دارد از اندوخته هاى علمى من بهره مند گردد؟

- نگاه خلیفه روى امام قرار گرفت. قبل از این كه چیزى بگوید،امام لب به سخن گشود:

- نه!

- طبیب كه از پاسخ امام شگفتش زده بود، پرسید:

- چرا؟

- چون بهتر از آنچه تو دارى، در اختیار دارم.

- چه چیز در اختیار دارى؟

- گرمى را با سردى معالجه مى كنم و سردى را با گرمى، رطوبت را با خشكى درمان مى كنم و خشكى را با رطوبت و آنچه را كه پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) فرموده به كار مى بندم و نتیجه كار را به خداوند وامى گذارم.

سپس به سخن جدش رسول الله اشاره كرده، افزود: «معده خانه هر بیمارى و پرهیز، سر هر درمان است.»

طبیب هندى براى این كه سخنان امام را سبك جلوه دهد، پرسید:

- مگر طب غیر از این ها است كه گفتى؟!

- امام فرمود:

- گمان مى كنى من مثل تو این ها را از كتاب‎هاى طبى آموخته ام؟!

- حتما، غیر از این، راهى براى فراگیرى علم طب وجود ندارد.

- نه، به خدا سوگند، جز از خداوند، از دیگرى نیاموخته ام. اكنون بگو كدام یك از من و تو در علم طب داناتریم؟

- كار من طبابت است و حتما در طب از شما عالم ترم.

- پس لطفا به سوال‎هایم پاسخ گویید.

- بپرسید.

- چرا سر آدمى یك پارچه نیست و از قطعات مختلف به وجود آمده است؟

- نمى دانم.

- چرا پیشانى مانند سر انسان از مو پوشیده نیست؟

- نمى دانم.

- چرا بر روى پیشانى خطوط مختلفى نقش بسته است؟

- نمى دانم.

- چرا ابروها در بالاى دیدگان انسان قرار گرفته است؟

- نمى دانم.

- چرا چشم‎هاى انسان به شكل لوزى ساخته شده است؟

- نمى دانم.

- چرا بینى میان دو چشم قرار گرفته است؟

- نمى دانم.

- چرا سوراخ‎هاى بینى در زیر آن خلق شده است؟

- نمى دانم.

- چرا لب فوقانى و سبیل در قسمت بالاى دهان آفریده شده است؟

- نمى دانم.

- چرا دندان‎هاى جلو، تیز و دندان‎هاى آسیاب، پهن و دندان‎هاى انیاب (نیش)، دراز آفریده شده است؟

- نمى دانم.

- چرا كف دست و پا، مو ندارد؟

- نمى دانم.

- چرا مرد ریش دارد ولى زن فاقد ریش است؟

- نمى دانم.

- چرا ناخن و موهاى سر انسان روح ندارند؟

- نمى دانم.

- چرا قلب، صنوبرى شكل آفریده شده است؟

- نمى دانم.

- چرا ریه در دو قسمت آفریده شده و در جاى خود متحرك است؟

- نمى دانم.

- چرا كلیه ها مانند لوبیا خلق شده اند؟

- نمى دانم.

- چرا كاسه زانوها رو به جلو قرار دارد؟

- نمى دانم.

- چرا میان كف پا، گود است و با زمین تماس ندارد؟

- نمى دانم.

- اى طبیب هندى! ولى من به فضل خداوند، به حكمت و پاسخ این سوال‎ها آگاه ام.

طبیب كه چاره اى جز تسلیم شدن نداشت، گفت:

- پاسخ‎ها را بگویید تا بهره مند گردم.

آن گاه امام به ترتیب به یكایك سوال‎هاى مطرح شده، چنین پاسخ گفتند:

- به این جهت سر از قطعات مختلف تشكیل شده و شكاف‎هایى برایش قرار داده شده است تا صداع (سردرد) آن را نیازارد.

- خداوند مو را بالاى سر رویانده تا به وسیله آن روغن لازم به مغز برسد و بخار مغز از طریق موها خارج شود. همین طور، پوششى براى سرما و گرما باشد. ولى در پیشانى مو نیافریده تا چشم ها مزاحمى نداشته باشند و بتوانند به راحتى نور بگیرند.

- ابروها را بالاى چشم قرار داد تا به اندازه كافى به چشم ها نور برسد و نیز از رسیدن نور زیاد جلوگیرى كند. چون زیادى نور، چشم را آزار داده و زمینه معیوب شدن آن را فراهم مى سازد.

- چشم ها به شكل لوزى آفریده شده تا داروهایى كه با سرمه استعمال مى شود، به آسانى وارد چشم شده، چرك و مرض به آسانى از آن به وسیله اشك خارج شود.

- به این جهت بینى را میان دو چشم قرار داده است كه بینى نور را به دو قسمت مساوى تقسیم مى كند تا نور به طور اعتدال به چشم ها برسد.

- سوراخ‎هاى بینى را در پایین آن آفریده تا چرك هاى انباشته شده در مغز از این سوراخ‎ها بیرون شده و بوهاى معطر كه به وسیله هوا متصاعد مى گردد، از آن، بالا رود.

- لب و سبیل را به این جهت روى دهان قرار داده است تا از ورود كثافات دماغ به داخل دهان جلوگیرى كند. و نیز مانع آلوده شدن خوراكى ها گردد.

- دندان‎هاى جلو را تیزتر آفریده تا غذا را قطعه قطعه سازند.

- دندان‎هاى آسیاب را پهن خلق كرده تا غذا به وسیله آنها كوبیده و نرم گردند. دندان‎هاى انیاب را درازتر آفریده تا میان دندان‎هاى آسیاب و دندان‎هاى پیشین، چون ستونى استوار باشند.

- كف دست و پاها مو ندارند تا بتوانیم اشیاء را به وسیله آنها لمس نموده، از قوه لامسه به اندازه كافى استفاده نماییم.

- براى مرد ریش قرار داده تا به پوشاندن صورت محتاج نباشد و نیز از زن بازشناخته گردد.

- به مو و ناخن هاى تن انسان روح نداده تا چیدن و بریدن آنها دردآور و ناراحت كننده نباشد.

- قلب، صنوبرى شكل آفریده شده است تا هنگام آویختگى، نوك باریكش وارد ریه شده و از نسیم آن خنك گردد و نیز مغز سر از حرارت آن آسیب نبیند.

- ریه را در دو قسمت آفریده تا قلب میان فشارهاى آن دو (هنگام باز و بسته شدن) داخل شده و هوا بگیرد.

- كلیه ها مانند لوبیا ساخته شده اند، براى این كه «منى » از كلیه ها قطره قطره به سمت مثانه مى چكد. اگر كلیه ها كروى و یا به شكل چهارگوش بودند، قطرات منى كه همواره در حال انبساط و انقباضند، به یكدیگر برخورد كرده و در نتیجه هنگام خروج، موجب التذاذ نمى شدند.

- این كه كاسه زانوها به سمت جلو قرار گرفته، به این جهت است كه انسان رو به جلو حركت مى كند. سنگینى بدن انسان رو به جلو است. وقتى زانوها به عقب خم شوند، تعادل انسان حفظ شده، راه رفتن و حركات انسان ناموزون و لرزان نمى شود.

- این كه كف پاها را گود و قوسى مانند، خلق كرده به این جهت است كه تمام كف پاها با زمین تماس پیدا نكند. زیرا اگر تمام كف پاها به زمین تماس پیدا كند، پا، چشم و اعصاب صدمه مى بینند.

طبیب كه تاكنون سكوت كرده و به سخنان امام گوش مى داد، با تعجب پرسید:

- این ها را از كجا مى دانى؟!

- از پدرانم فراگرفته ام؛ پدرانم از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) آموخته اند؛ رسول خدا از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال فرا گرفته است.

طبیب هندى كه چنین شخصیت علمى را در عمرش ندیده بود، به فكر فرو رفت. آنگاه در حالى كه محو تماشاى سیماى امام بود، چنین لب به سخن گشود:

- تصدیق مى كنم و شهادت مى دهم كه جز خداى یگانه، خدایى نیست و محمد(ص) فرستاده اوست. به خدا سوگند، تاكنون كسى را در طب، عالم تر از تو ندیده ام.(1)

پى نوشت:

1- طب الصادق، تحقیق علامه عسكرى، ص 21، به نقل از بحارالانوار، ج 14، ص 478/ مناظرات علمى بین شیعه و سنى، ص 98، به نقل از طب الصادق، محمدعلى خلیلى، ص 64.

 منبع:

ماهنامه كوثر، ش 40 
نوع مطلب : اموزش، 
برچسب ها : امام صادق، بحث امام صادق با هندی، علم پزشکیه امام صادق، علم امام صادق، امام صادق (ع)،
لینک های مرتبط :
جمعه 13 مرداد 1396 04:07 ب.ظ
Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for providing these details.
چهارشنبه 14 تیر 1396 11:12 ق.ظ
First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I'd like to ask
if you do not mind. I was curious to know how you
center yourself and clear your head prior to writing.
I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there.
I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Cheers!
یکشنبه 4 تیر 1396 06:31 ب.ظ
Hello, Neat post. There's an issue along with your website in web explorer, may test this?
IE nonetheless is the marketplace leader
and a large element of folks will pass over your wonderful writing because of this problem.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:25 ق.ظ
Since the admin of this web site is working, no hesitation very soon it will be renowned, due to its quality contents.
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:32 ق.ظ
Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one
and i was just wondering if you get a lot of spam responses?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:53 ب.ظ
Stunning story there. What happened after? Good luck!
جمعه 18 فروردین 1396 03:22 ب.ظ
Good blog you've got here.. It's hard to find good quality writing like yours nowadays.

I honestly appreciate individuals like you!
Take care!!
سه شنبه 5 خرداد 1394 11:37 ق.ظ
وبلاگ خیلی قشنگی داری ولی حیف نیسته در کنار چنین وبلاگی کسب درآمد نداشته باشی
مثل آب خوردن
فقط روی لینک ها کلیک کن تا مبلغ هر کلیک را دریافت کنی.
کم کم با درآمدی که جمع میکنی زیرمجموعه بخر تا درآمد بیشتری داشته باشی
یا با درآمدی که کسب کردی کارت شارژ بخر.
راستی بابت هر زیرمجموعه مستقیم که از لینک معرف توی سایت ثبت نام کند 400 تومان دریافت میکنی.
این فرصت را از دست مده همین امروز اقدام کن.
http://dbux.ir

پشتیبانی 24 ساعته شبانه روز از طریق ایمیل و شماره همراه و یاهو آی دی
سه شنبه 5 خرداد 1394 11:22 ق.ظ
کسب در آمد عالی - تضمینی و مطمئن - امتحانش ضرر نداره
سیستم رایگان همکاری در فروش رایتا مواردی همچون خرید فایل ، فروش فایل ، بازاریابی فایل ،زیرمجموعه گیری و... را دارا میباشد، که این طیف وسیع خدمات میتواند به شما تضمین بیشترین سود را بدهد.در صورتی که شما فایل بگذارید 90 درصد از فروش به شما تعلق می گیرد. و در صورت بازاریابی 10 الی 50 درصد از فروش به شما تعلق خواهد گرفت.

لینک عضویت در سایت:

http://rayta.ir/forooshande.shtml

لینک سایت: سیستم همکاری در فروش فایل رایتا
http://rayta.ir/
سه شنبه 5 خرداد 1394 11:22 ق.ظ
کسب در آمد عالی - تضمینی و مطمئن - امتحانش ضرر نداره
سیستم رایگان همکاری در فروش رایتا مواردی همچون خرید فایل ، فروش فایل ، بازاریابی فایل ،زیرمجموعه گیری و... را دارا میباشد، که این طیف وسیع خدمات میتواند به شما تضمین بیشترین سود را بدهد.در صورتی که شما فایل بگذارید 90 درصد از فروش به شما تعلق می گیرد. و در صورت بازاریابی 10 الی 50 درصد از فروش به شما تعلق خواهد گرفت.

لینک عضویت در سایت:

http://rayta.ir/forooshande.shtml

لینک سایت: سیستم همکاری در فروش فایل رایتا
http://rayta.ir/
سه شنبه 5 خرداد 1394 11:22 ق.ظ
کسب در آمد عالی - تضمینی و مطمئن - امتحانش ضرر نداره
سیستم رایگان همکاری در فروش رایتا مواردی همچون خرید فایل ، فروش فایل ، بازاریابی فایل ،زیرمجموعه گیری و... را دارا میباشد، که این طیف وسیع خدمات میتواند به شما تضمین بیشترین سود را بدهد.در صورتی که شما فایل بگذارید 90 درصد از فروش به شما تعلق می گیرد. و در صورت بازاریابی 10 الی 50 درصد از فروش به شما تعلق خواهد گرفت.

لینک عضویت در سایت:

http://rayta.ir/forooshande.shtml

لینک سایت: سیستم همکاری در فروش فایل رایتا
http://rayta.ir/
جمعه 4 اردیبهشت 1394 10:55 ب.ظ
وبلاگ زیبای داری
موفق باشید
جمعه 4 اردیبهشت 1394 06:06 ب.ظ
www.iAlexa.ir

افزایش بازدید فوق واقعی سایت و وبلاگ شما!!!

فول گارانتی + تضمینی

www.iAlexa.ir
چهارشنبه 26 فروردین 1394 07:16 ب.ظ

سلام عزیز خوبی؟ مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود معلومه که وقت گذاشتی .من یه پیشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه . خوشحال میشم منو با نام \"\"ارسال ایمیل انبوه\"\" لینک کنی چون به نفع بازدید جفتمونه و از این به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم میشیم بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم

http://mailyahoo.ir
چهارشنبه 26 فروردین 1394 07:16 ب.ظ

سلام عزیز خوبی؟ مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود معلومه که وقت گذاشتی .من یه پیشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه . خوشحال میشم منو با نام \"\"ارسال ایمیل انبوه\"\" لینک کنی چون به نفع بازدید جفتمونه و از این به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم میشیم بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم

http://mailyahoo.ir
چهارشنبه 26 فروردین 1394 07:16 ب.ظ

سلام عزیز خوبی؟ مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود معلومه که وقت گذاشتی .من یه پیشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه . خوشحال میشم منو با نام \"\"ارسال ایمیل انبوه\"\" لینک کنی چون به نفع بازدید جفتمونه و از این به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم میشیم بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم

http://mailyahoo.ir
پنجشنبه 7 اسفند 1393 12:41 ق.ظ
افزایش بازدید سایت و وبلاگ - واقعی + تضمینی

www.iAlexa.ir

افزایش بازدید سایت شما

افزایش بازدید وبلاگ شما

افزایش بازدید فروشگاه شما

افزایش بازدید چت روم شما

افزایش رنک الکسا سایت شما

افزایش رنک گوگل سایت شما

افزایش رنک یاهو سایت شما

افزایش بک لینک سایت شما ارزان

افزایش بازدید پیج و صفحه اینستاگرام شما

افزایش بازدید گروه وایبر شما

افزایش بازدید پیج و صفحه فیسبوک شما

افزایش لایک فیسبوک

افزایش لایک اینستاگرام ارزان

افزایش فالوور اینستاگرام

افزایش بازدید یوتوب یوتیوب

ارسال آگهی انبوه به سایت های آگهی

ارسال ایمیل انبوه به کل جیمیل های ایرانی

ارسال نظر و دیدگاه انبوه به وبلاگ های بروز شده

افزایش رنک گوگل و رساندن سایت شما به صفحه 1 گوگل

بهبود رنک الکسای سایت شما به زیر 1000 ایران

افزایش تعداد دانلود آهنگ شما سوند کلود

افزایش پخش آهنگ شما در رادیو جوان

افزایش محبوبیت پست شما در تمامی سرویس ها

مشاوره رایگان : 09194418896 Sms

همه و همه در سایت آی الکسا دات آی آر

www.iAlexa.ir
پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:01 ب.ظ
سایت زیبای داری
موفق باشی
سه شنبه 7 بهمن 1393 01:57 ب.ظ
www.iAlexa.ir

افزایش بازدید سایت شما
افزایش بازدید وبلاگ شما

www.iAlexa.ir
سه شنبه 7 بهمن 1393 01:57 ب.ظ
www.iAlexa.ir

افزایش بازدید سایت شما
افزایش بازدید وبلاگ شما

www.iAlexa.ir
دوشنبه 15 دی 1393 12:26 ب.ظ
سلام ...

وب عالی داری خیلی عالی ...
دوشنبه 8 دی 1393 05:34 ق.ظ
سلام
مطالبتون پرمحتواست،لذت بردم.
خوشحال میشم به من هم سر بزنید و تبادل لینک داشته باشیم و من رو هم از نظرات و پیشنهادات خودتون بهره مند کنید.
درضمن ما داریم یه سری کلاس با حضور اساتید مجرب برگزار میکنیم که شماهم میتونید با نظراتتون مارو در برگزاری بهتر این کلاسها یاری کنید.ممنون. منتظر نظراتتون هستم
دوشنبه 24 آذر 1393 10:44 ب.ظ
سلام به سایت منم سربزنین ممنون
شنبه 8 آذر 1393 07:35 ب.ظ
سلام.یه دنیا ممنون از پستی که گذاشتی خیلی بدردم خورد.از خواننده های این پست خواهش دارم حتما از این پست نهایت استفاده را ببرن.
در ضمن گروه ما یه سایت با محتوای دانلود فایل ، پروژه ، پایان نامه ، طرح توجیهی و .... زده و به شدت منتظر حضور شما هستیم.منتظر نظرات سازنده مدیریت عزیز این وبلاگ هم هستیم. کارت درسته
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

با سلام. ممنون از بازدید شما . در این وبلاگ هر چیزی که شما می خواهید وجود دارد. اگه شما نتوانستید مطلب مورد نظر خود را در وبلاگ پیدا کنید حتما در بخش نظرات با من در میان بگذارید تا من در سریع ترین وقت ممکن مطلب مورد نظر شما را در این وبلاگ قرار دهم.
ممنون از اینکه با ما همکاری میکنید

مدیر وبلاگ : امیر علی شریفی
نویسندگان
نظرسنجی
دوست دارید از کدام گذینه بیشتر در وبلاگ باشد ؟


جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :